نوریا بهلول

مدیریت، سازماندهی، مطبوعات

تونیا بورکل

امور اداری

جسیکا گیرشک

معاونت

MfA / فلیکس گروسه لومان

تنظیم مواد اولیه و تدارکات

هایکه سوتر

مدیریت بازرگانی

 چترها

یاسین ، روبن ، دیوید

تآسیسات