یک سری اجراهایی ست میانرشته‌ای در فرانکفورت  CITY VISTA

که شامل خوانش، سخنرانی، بحث و نمایش‌هایی است در مورد روایت زندگی در شهر

یک شهر چیست؟ 

ساکنان آن چه کسانی هستند؟

شهر متشکل از چیست؟

چه کسانی باعث آن میشوند؟

شهر برای چه کسانی است؟

ما به چه صورت در شهر زندگی و زندگی خود را در آن تأمین می‌کنیم؟ 

نیازهای اکولوژیکی زندگی شهری در زمان حال چیستند و چگونه می توان آنها را اجرا کرد؟ فضای عمومی یعنی چه؟

چه کسی آن را طراحی می کند؟

مشارک به چه معناست و چه مسئولیتی را در پی دارد؟

و فرهنگ چه ارتباطی با آن دارد؟

CITY VISTA

سؤالات مطرح شده‌ی بالا را بررسی می کند.

 برای اینکه بتوان راجع به آینده صحبت کرد، باید همدگر را در زمان حال ملاقات کنیم. 

گفتگو در مورد مسائل شهری و نقش فرهنگ در آن،  تنها موقعی می‌تواند پیچیدگی زمان حال را پاسخگو باشد، اگر با تفكر و مباحثه میان‌رشته‌ای و میان‌شاخه‌ای صورت بگیرد.   

CITY VISTA

از این رو می‌خواهد رابطی باشد بین جشنواره و گفتگو تا نمایانگر فضاهای  تفکر، بحث و عمل باشد، که فرهنگ، علم و سیاست را با هم ترکیب دهد.  

CITY VISTA در مکان های مختلف در فضای عمومی برگزار می شود.

 محتوای جشنواره به چند فصل تقسیم شده است: بین ۲۱ آگوست و ۱۲ سپتامبر، در هر آخر هفته روی دو فصل کار می شود. هر فصل مکان  برگزاری خاص خود را دارد.

 در وحله‌ی اول، برای گسترش فضای ساختار محتوا،  موضوع مربوطه در فضا و محیطی مطابق مطلب مورد نظر برگزار می‌شود. به این ترتیب فضای عمومی نه تنها یک صحنه است، بلکه در عین حال یک بازیگر نیز هست.

و دوّم برای کاوش شهر با همه‌ی تنوع هایش و سوم برای پاسخ  واقعی و جسمانی به این سؤال که به کدام فضاها نیاز داریم، شهر را می‌پیماییم.

ادغام و استفاده چندگانه از ساختارهای موجود و در برگرفتن محله‌های همسایه از عوامل اساسی فضای تصور یک سازمان مشترک است. 

CITY VISTA می‌خواهد ساختارهای موجود را بیاموزد و سهم خود را برای تلفیق آنها و ایجاد ساختارهای جدید انجام دهد.


یادداشت:

شعر(فقط) یک متن نیست، بلکه نگرشی است در جهان و به آن، ابزاری است در زندگی روزمره  که فرد را قادر می‌سازد تا با پیچیدگی، همزمانی، تناقضات و روند برخورد کند.

ازاین دیدگاه ساختار و درک CITY VISTA  در فصل‌ها بخش‌ها می‌باشد: اینها نه پایان یافته‌اند و نه بسته‌اند، همه‌ی آنها در روابط (مختلف) با یکدیگر هستند و بر یکدیگر تأثیر می گذارند: آموزش به فرهنگ ، فرهنگ به برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی شهری به مسکن، مسکن به بوم شناسی و بوم شناسی به آموزش و پرورش مربوط می‌شود…

CITY VISTA نگاهی چند چشمی به هم اکنون است تا از نگرش به آینده شهر غافل نمانیم.