یک شهر چیست و چه چیزی آنرا تشکیل میدهد؟ تفاوت آن با مجموعه خانه‌های دیگر چیست؟ شهر چگونه تغییر کرده است و چگونه تغییر خواهد کرد؟ آیا فرانکفورت یک شهر است؟ معنی حقشهر داشتن چیست و ما چه ربطی به آن داریم؟

Ort: Europagarten

13:00 Begrüßung

13:15-14:15 Jochem Jourdan aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Neue Position wird kurzfristig angekündigt

14:45-15:45 Paola Wechs / Was ist eine Stadt?

16:15-17:15. Prof. Susanne Heeg / Was ist eine Stadt?