مشارکت چه ربطی به شجاعت دارد؟ تفاوت بین دموکراسی و وضعیت فعلی چیست؟ چراآرمانشهر اغلب مورد تحقیر قرار می گیرد؟ روند و اعتماد چگونه با هم ارتباط دارند؟ تعیین سرنوشت جمعی شامل چه نوع مسئولیت هایی می شود؟

Ort: Osthafen

13:00 Begrüßung 

13:15-14:15 tba

14:45-15:45 Mehr als Wählen e.V

16:15-17:15 Birgit Kasper

17:45-19:00 Gesprächsrunde

19:15 Konzert