چه کسی در شهر زندگی می کند؟ شهر متعلق به کیست؟ چه کسی شهر را می‌فروشد؟ آیا این اصلا مجاز است یا اینکه آنچه را که کسی نمی‌بیند مجاز است؟ چه کسی می‌تواند شهر بخرد؟ یک مخالفت سازنده چگونه است؟ آیا جهت‌یابی خلاق از طریق بروکراسی وجود دارد؟ یک سازمان اشتراکی چه فضاهایی برای توانایی عمل باز می کند؟

Ort: Willy Brandt Platz

12:00 Begrüßung 

12:15-13:15 Dr. Werner Heinz

13:45-14:45 tba

15:15-16:15 tba

16:45-17:45 Offenes Haus der Kulturen

18:15-19:45 Gesprächsrunde mit Eyup Yilmaz und anderen