نمایندگی چیست و در کجا فقط نمایش داده می شود؟ همه چیزِ دیگر کجا اتفاق می افتد؟ آیا آموزش فقط برای کودکان است؟ آیا فرهنگ برای همه نیست؟ فرهنگ آموزشی و آموزش فرهنگی چگونه با هم ارتباط دارند؟ آیا چیزی می تواند همزمان نقطه لنگر و فرآیند محور باشد؟ رابط‌ها چیست؟ کناره‌هایی که در طول آن مسیرهای جدیدی را می‌توان پیمود کجا هستند؟

Ort: Sommerhoffpark

13:00 Begrüßung 

13:15-14:15 Mona Hermann

14:45-15:45 Jan Lotter

16:15-17:15 Achim Lengerer

17:45-19:00 Gesprächsrunde