در حال حاضر بیش از ۱ میلیون متر مربع فضای تجاری در فرانکفورت خالی است و این روند رو به افزایش است. چگونه این اتفاق می افتد؟ چه کسی از آن سود می‌برد؟ چرا هنوز سایت‌های ساختمانی در همه‌جا وجود دارد؟ چه خطراتی در پشت این شرایط نهفته است؟ فرصت‌ها کجا پنهان شده اند؟ نوآوری کجا اتفاق می افتد؟ پویایی مولد اجتماعی چگونه بوجود می‌آید؟ چه کسی از دیدگاه‌های جدید می‌ترسد؟

Ort: Friedrich Ebert Anlage

13:00 Begrüßung 

13:15-14:15 Radar 

14:45-15:45 Anna Scheuermann

16:15-17:15 Urban Equipe

17:45-19:00 Gesprächsrunde