چگونه منابع جمعی را سازماندهی می کنیم؟ تفاوت‌ها را چطور می‌توان زیست؟ چگونه می‌توان ساختارهای تعاونی را تشکیل داد؟ چه نسبتی بین خانه و محله وجود دارد؟ جامعه‌ی فراتر از »هویت« به چه معناست؟ چگونه می‌توانیم وجه اشتراکات خود را در جهان امروز ابلاغ کنیم و از نظر سیاسی به آن شکل دهیم؟ به کدام فضاها‌ نیاز داریم؟ و چگونه آنها را به وجود می‌آوریم؟

Ort: Konstablerwache

13:00 Begrüßung 

13:15-14:15 Adapter Verein

14:45-15:45 AdAptiv

16:15-17:15 tba

17:45-19:00 Gesprächsrunde mit Dr. Nargess Eskandari-Grünberg, Prof. Dr. Bernd Belina und anderen