چه کسی فضاهای سبز شهری را طراحی می کند؟ چه فضایی را به همزیستی خود با گیاهان و حیوانات می دهیم؟ چگونه دانش و مشارکت پرورش می‌یابند؟ پایداری جمعی به چه معناست؟ تولید شهری چگونه بر محله تأثیر می گذارد؟ برگردان تفکر جهانی به عمل محلی در کجا صورت می گیرد؟ اکولوژی با حق شهر داشتن چه پویایی‌هایی دارد؟ یک سیستم غذایی رهایی‌بخش چیست؟

Ort: Friedberger Anlage

12:00 Begrüßung 

12:15-13:15 Gemüseheldinnen

13:45-14:45 Die Kooperative

15:15-16:15 Blockadia*Tiefsee

16:45-17:45 Dr. Fabian Thiel

18:15-19:45 Gesprächsrunde mit: Dr.Nina Gorgus, Daniela Matha, Leon Joskowitz, Gemüseheldinnen, Blockadia*Tiefsee