CITY VISTA to interdyscyplinarny cykl wydarzeń we Frankfurcie nad Menem z odczytami, wykładami, dyskusjami i występami dotyczącymi życia w mieście. Czym jest miasto kim są jego mieszkańcy? Co jest miasto? Kto je tworzy? Dla kogo istnieje? Jak żyjemy i troszczymy się o siebie w mieście? Jakie są obecnie wymogi ekologiczne życia miejskiego i jak można je wdrożyć? Co oznacza przestrzeń publiczna? Kto ją projektuje? Co oznacza partycypacja i z jaką odpowiedzialnością się wiąże? A co ma z tym wspólnego kultura?

CITY VISTA formułuje powyższe pytania. Aby móc rozmawiać o przyszłości, trzeba spotkać się w teraźniejszości. Rozmowa o problemach miejskich i roli kultury może pozwolić na właściwą ocenę złożoności teraźniejszości tylko wtedy, gdy jest przemyślana i prowadzona w sposób interdyscyplinarny i intersekcjonalny. Dlatego CITY VISTA świadomie działa na pograniczu festiwalu i sympozjum, aby wyłonić przestrzeń do myślenia, dyskusji i działania, która łączy kulturę, naukę i politykę.

CITY VISTA rozgrywa się w różnych miejscach w przestrzeni publicznej. Treść festiwalu podzielona jest na rozdziały: od 21 sierpnia do 12 września w każdy weekend będą przerabiane dwa rozdziały. Każdy rozdział ma swoje miejsce. Po pierwsze, rozbudować przestrzennie strukturę treści i pracować nad danym tematem w odpowiednim środowisku. W tym sensie przestrzeń publiczna jest nie tylko sceną, ale także aktorem. Po drugie, zbadać miasto w całej jego różnorodności, a po trzecie, odpowiedzieć na pytanie, jakich przestrzeni potrzebujemy? Faktycznie.

Integracja i wielokrotne wykorzystanie istniejących struktur oraz zaangażowanie sąsiedztwa są niezbędnymi czynnikami we wspólnotowej organizacji przestrzeni. CITY VISTA pragnie czerpać wiedzę z istniejących struktur i przyczyniać się do ich konsolidacji i tworzenia nowych.

Nie tylko przedstawiciele aktorzy z dziedziny kultury i polityki powinni ze sobą współpracować, ale przede wszystkim różni zainteresowani mieszkańcy Frankfurtu.

CITY VISTA to miejsce spotkań: Celem jest identyfikacja rozpoznanie i promowanie możliwości współpracy i uczestnictwa w miejskich wydarzeniach kulturalnych.


Adnotacja:

Poezja nie jest tylko formą wyrazu ale postawą w świecie i wobec świata, narzędziem w życiu codziennym, które pozwala radzić sobie ze złożonością. na wielu płaszczyznach. W tym sensie struktura CITY VISTA ma być rozumiana e w rozdziałach częściach?: Pierwsza część ?- nie jest ani zamknięte, wszystkie są w różnych relacjach ze sobą i wpływają na siebie nawzajem: edukacja jest związana z kulturą, kultura z urbanistyką, urbanistyka z mieszkalnictwem, mieszkalnictwo z ekologią, ekologia z edukacją . . .

CITY VISTA to wielostronne, szerokie , zróżnicowane spojrzenie na teraźniejszość, aby nie tracić z oczu przyszłości miasta.